Za murem

7 grudnia do 13 grudnia 2021
Foto Pracownia Wschodnia
Za murem

Paulina Grzesiak

Projekt "ZA MUREM" tworzą dwadzieścia dwie czarno białe fotografie wykonane w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym Sióstr Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Szymanowie. Cykl powstał w celu ukazania fragmentu świata Sióstr Niepokalanek oraz uczennic prowadzonego przez nie liceum. W Szymanowie uczy się 60 dziewczyn, z czego 48 przebywa w internacie. Mieszkają w 3-osobowych pokojach na terenie szkoły. Poprzez fotografie autorka chce zwrócić uwagę na odwagę i determinację jaką wyróżniają się uczennice oraz na to jak bardzo różni się ich życie od życia obecnych nastolatek. Mimo przeszkód nie zbaczają z drogi, którą obrały. Są uśmiechnięte, radosne i zaangażowane. Tworzą wspaniałą społeczność pełną wsparcia i zrozumienia. Histo­ria szko­ły sięga roku 1907, w któ­rym władze zabo­rcze zezwoliły na otwa­r­cie pla­có­w­ki szko­lno-wycho­wa­wczej w Kró­le­stwie Polskim. Pałac Kon­sta­n­tego Lubo­mi­r­ski­ego, gdzie mie­ści się szko­ła, został zaku­pi­o­ny przez ary­sto­kra­t­kę Marię Cie­cha­no­w­ską w imieniu sióstr niepokalanek. Pierwszy dzwonek zabrzmiał 15 września 1908r. Wtedy to nastą­pi­ło poświ­ę­ce­nie domu zakonnego oraz otwa­r­cie szko­ły śre­d­ni­ej wraz z inte­r­na­tem. Obecną strukturę szkoły wyznaczyła reforma szkolnictwa z 1999 r., w jej wyniku powstało gimnazjum dla dziewcząt. Ale już za rok, na skutek kolejnej reformy, ostatni rocznik gimnazjalistek opuści Szymanów, który jako szkoła ponownie stanie się czteroletnim liceum ogólnokształcącym. Prace na projektem trwały od czerwca do października 2021 w ramach projektu dyplomowego, pod nadzorem Federico Caponi.
Zdjęcia z ekspozycji