Notebook Autoportret

24 listopada do 10 grudnia 2023
Foto Pracownia Wschodnia
Notebook Autoportret

Jakub Stanek

{english below}

Wychodząc z wieloletniej depresji, zacząłem zastanawiać się jakie czynniki, wydarzenia z mojego życia wywarły na mnie największy impakt konstytuując moją osobowość.

Wybrałem formę autoanalizy, która jest mi najbliższa.

Za pomocą wyselekcjonowanych zdjęć z okresu kilkunastu lat stworzyłem rodzaj notatnika, będący alegorią mnie, mojej osobowości, mojej tożsamości.

Zamknij oczy.

Wyobraź sobie świat przepełniony miłością, rozczarowaniem, narkotykami, odpowiedzialnością, podróżami, alkoholem, seksem, romansami, bogactwem, biedą, defetyzmem, marzeniami, hedonizmem, abstrakcja, depresja, zwątpieniem.

Otwórz oczy.

Zobacz zdjęcia Dasha Snow. Zastanów się czy, to o czym myślałeś to naprawdę najintensywniejsze co mogłeś sobie wyobrazić.

Zamknij oczy jeszcze raz.

Pomyśl o tym że urodziłeś się by marzyć.

Że jedyne o czym marzysz to miłość

piękna, namiętna.

Pełna świadomej seksualności. Niespełniona.

Przeczytaj wiersze Walta Whitmana.

Czy mógłbyś powiedzieć tak o miłości ze swoich marzeń?

Zamknij oczy.

Wyobraź sobie, że Twoje życie składa się z rozdziałów, a Ty Masz siedem żyć.

I w każdym jesteś kimś innym

Wypiłeś hektolitry wódki. Wymieszałeś wszystkie związki chemiczne. Łykając, wciągając, wcierając, zaciągając się. Miałeś niezliczoną ilość kochanek. Kilka lat swojego życia spędziłeś w podróży. Niczego nie żałujesz.

Spełniałeś marzenia.

Jesteś pełen, za niczym nie tęsknisz.

Żyjesz wyobrażeniem kobiety, która w Twoim odczuciu jest najcudowniejszą, jedyną.

I wprasowywujesz to wyobrażenie w każdą napotkaną kochankę, czekając, aż w rzeczywistości przez to wprasowanie ona się przemieni.

W ten ideał z ciężkim charakterem, którym będziesz mógł się zaopiekować.

Będą mijały lata, a wraz z nimi twarze i ciała.

I Jedno zostanie nie zmienne-wszystkie będą takie same jak z Twojego wyobrażenia.

A to co będzie boleć najbardziej to odchodzące marzenia wyobrażeń.Jakub Stanek urodzony w 1988 roku, jest fotografem i artystą wizualnym, specjalizującym się głównie w fotografii, wideofilmach i instalacjach. Studiował fotografię na Akademii Fotografii oraz w Instytucie Kreatywnej Fotografii na Uniwersytecie Śląskim w Opavie, w Czechach. W 2015 roku zoStał uznany jednym z 50 najbardziej utalentowanych młodych fotografów. W ostatnich latach koncentruje się na projektach dokumentalnych, opowiadających o złożonych relacjach między człowiekiem a jego otoczeniem. Jego prace badają wpływ przeszłości na kształtowanie się osobowoSści bohaterów, próbując zgłębić, jak historia wpływa na ludzką tożsamość.

Jest autorem książek takich jak „The Man Without Past", „Trip to Mars" oraz „Notebook". Jego prace były prezentowane między innymi w Muzeum Sztuki Współczesnej w Chinach, na Festiwalu Format 21 w Derby oraz podczas Miesiąca Fotografii w Krakowie...Otwarcie wystawy odbędzie się 24 listopada o godzinie 18:00

czas trwania wystawy: 24.11-10.12.2023

środa-piątek 16-20
sobota-niedziela 12-20

Zapraszamy! zespół FPW

Wydarzenie na FB


Coming out of many years of depression, I began to reflect on what factors, events in my life had the greatest impact on me, constituting my personality. I chose the form of self-analysis which is closest to me.

Using selected photographs from a period of several years, I created a kind of notebook which is an allegory of me, my personality and my identity.


Close your eyes.

Imagine a world filled with love, disappointment, drugs, responsibility, travel, alcohol, sex, romance, wealth, poverty defeatism, dreams, hedonism, abstraction, depression, doubt.

Open your eyes.

See the photographs of Dasha Snow. Ask yourself if what you were thinking about is really the most intense thing you could imagine.

Close your eyes again.

Think about the fact that you were born to dream. That all you dream about is love beautiful, passionate.

Full of conscious sexuality.

Unfulfilled.

Read the poems of Walt Whitman.

Could you say the same about the love of your dreams?

Close your eyes.

Imagine that your life is made up of chapters and you have seven lives.

And in each you are someone else

You have drunk hectolitres of vodka.

You’ve mixed all the chemicals.

You’ve swallowed, snorted, rubbed in, inhaled.

You’ve had countless mistresses.

You have spent several years of your life on the road.

You regret nothing.

You have made dreams come true.

Your lungs are filled with a grey puff of smoke from the cigarettes you have smoked.

You are full, you miss nothing.

You live the image of a woman who you feel is the most wonderful, and the only one.

And you press this image into every lover you meet, waiting for her to be transformed by this pressing.

Into this ideal with a tough character that you will be able to take care of.

Years will pass, and with them faces and bodies.

And One thing will remainunchanged all will be the same as from your imagination.

And what will hurt the most will be the departing dreams of imaginations.The opening of the exhibition 24 November, 18:00

24.11-10.12.2023

Wednesday-Friday 16-20
Saturday-Sunday 12-20

You are welcome! FPW team

FB event

Zdjęcia z ekspozycji