Let’s make us dumb again!

15 czerwca do 25 czerwca 2023
Foto Pracownia Wschodnia
Let’s make us dumb again!

Andrzej Wencel

Idea Ery Wodnika poruszyła wyobraźnię wielu ludzi na całym świecie i stała się popularnym kulturowym i duchowym punktem odniesienia w ostatnich dziesięcioleciach. Zwolennicy tej koncepcji postrzegają ją jako pełną nadziei transformacyjną wizję przyszłości, która oferuje drogę do większej świadomości społecznej i środowiskowej oraz bardziej egalitarnego i sprawiedliwego społeczeństwa. Koncepcja Ery Wodnika jest zakorzeniona w astrologii, która zajmuje się badaniem ruchów i względnych pozycji ciał niebieskich w odniesieniu do spraw ludzkich. Zgodnie z teorią astrologiczną każdy wiek jest powiązany z określonym znakiem zodiaku i charakteryzuje się określonymi wpływami astrologicznymi, które kształtują kulturowy i społeczny rozwój tamtych czasów. Mówi się, że Wiek Wodnika jest czasem podwyższonej duchowej świadomości i świadomości, w którym ludzie staną się bardziej dostrojeni do swojego wnętrza i do wzajemnych powiązań wszystkich rzeczy. Jest również postrzegany jako czas większej świadomości społecznej i środowiskowej, w którym ludzie będą bardziej zaangażowani w sprawiedliwość społeczną, równość i zrównoważony rozwój. Chociaż idea Ery Wodnika jest często kojarzona z ruchem kontrkulturowym lat 60., jej korzenie sięgają znacznie dalej. Koncepcja epok astrologicznych sięga starożytnych cywilizacji greckich i babilońskich i była dyskutowana i dyskutowana przez uczonych i astrologów od wieków. Krytycy koncepcji Ery Wodnika argumentują, że jest ona oparta na pseudonauce i brakuje jej empirycznych dowodów na poparcie jej twierdzeń. Wskazują, że nie udowodniono naukowo, że astrologia jest wiarygodnym predyktorem ludzkich zachowań lub zmian społecznych, a astrologiczny wpływ konstelacji nie jest wspierany przez główny nurt nauki. Pomimo tej krytyki, idea Ery Wodnika nadal rozbrzmiewa wśród wielu ludzi jako symbol nadziei i możliwości oraz jako wezwanie do działania na rzecz bardziej sprawiedliwego i zrównoważonego świata. Bez względu na to, czy Era Wodnika jest prawdziwym zjawiskiem astrologicznym, jej kulturowe i duchowe znaczenie jest niezaprzeczalne i nadal inspiruje i rzuca wyzwanie ludziom, aby wyobrażali sobie lepszą przyszłość dla wszystkich. Zredaguj tekst będący opisem projektu wystawy fotograficzno multimedialnej. Tematyka prac dotyczy Transhumanizmu pojętego jako wiara w zbawienny wpływ technologii na życie i świat człowieka. Nieracjonalności ludzkich działań oraz decyzji. Wpływu algorytmów używanych w mediach społecznościowych na bańki informacyjne, co powoduje polaryzacje grup oraz coraz większe niezrozumienie ludzi. Nieracjonalne próby podejmowania skrajnych decyzji w celu inkluzywnego traktowania wszystkich jednostek, rodem z systemów totalitarnych. Wiarę w teorie spiskowe, oraz charakterystyczny dla nich dualistyczny i samopotwierdzający sposób widzenia rzeczywistości. Coraz powszechniejszą odrodzoną wiarę w zabobony astrologii oraz niepowstrzymana siłę jednostki, która ma rzekomo absolutny i nieograniczony wpływ na wszystkie aspekty otaczającego ją świata i samą siebie. Nawiąż do poglądów Tomasza Stawiszyńskiego, Slavoj Zizek, Rene Girard i Christopher Lasch.

Projekt wystawy fotograficzno multimedialnej, skupia się na tematyce wiary w zbawienny wpływ technologii na życie i świat człowieka, jak również na nieracjonalności ludzkich działań i decyzji. Wystawa przedstawia fotografie i multimedia, które ukazują wpływ algorytmów używanych w mediach społecznościowych na bańki informacyjne, co powoduje polaryzacje grup oraz coraz większe niezrozumienie ludzi. Projekt skupia się również na nieracjonalnych próbach podejmowania skrajnych decyzji w celu inkluzywnego traktowania wszystkich jednostek, które nawiązują do systemów totalitarnych. Na wystawie pokazane są także teorie spiskowe, charakterystyczne dla nich dualistyczne i samopotwierdzające się sposoby widzenia rzeczywistości, które wpływają na nieracjonalne decyzje i działania. Ważnym elementem wystawy jest również odrodzona wiara w zabobony astrologii oraz niepowstrzymana siła jednostki, która ma rzekomo absolutny i nieograniczony wpływ na wszystkie aspekty otaczającego ją świata i samą siebie. Prezentowane na wystawie prace fotograficzne i multimedialne skupiają się na krytyce tych nieracjonalnych przekonań oraz na ich wpływie na społeczeństwo i świat. W projekcie wykorzystano teorie i poglądy Tomasza Stawiszyńskiego, Slavoj Zizek, Rene Girard i Christopher Lasch, którzy krytycznie analizowali współczesne problemy społeczne i polityczne oraz nieracjonalność ludzkich działań. Wystawa jest próbą ukazania wpływu tych problemów na codzienne życie i otaczający nas świat, a także zachętą do refleksji i krytycznego myślenia.

Rozwiń swoją wypowiedź i dodaj więcej szczegółów.

Projekt wystawy fotograficzno multimedialnej „Transhumanizm a nieracjonalność ludzkich działań" ukazuje problematykę nierozerwalnie związanych ze sobą zagadnień: transhumanizmu oraz nieracjonalnych działań i decyzji podejmowanych przez ludzi. Wystawa jest próbą zobrazowania wpływu tych kwestii na codzienne życie oraz na cały świat. Na wystawie prezentowane są fotografie, które ukazują, jak algorytmy używane w mediach społecznościowych tworzą bańki informacyjne, prowadzące do coraz większych polaryzacji i niezrozumienia między grupami. Widzowie zobaczą także, jak nieracjonalne podejście do inkluzywności i równości, rodzące się z systemów totalitarnych, może prowadzić do skrajnych decyzji i działań. Prace te odwołują się do teorii Rene Girarda, który analizował zjawisko mimetyzmu i wpływu grupy na jednostkę. Wystawa skupia się także na teoriach spiskowych, charakteryzujących się dualistycznym i samopotwierdzającym się sposobem widzenia rzeczywistości. Teorie te często prowadzą do nieracjonalnych działań i decyzji, które mogą mieć poważne konsekwencje dla jednostek i społeczeństwa jako całości. Ta część wystawy odwołuje się do myśli Slavoja Žižka, który analizuje związek między teoriami spiskowymi, psychozą i kulturą masową. Na wystawie znajdują się także prace dotyczące rosnącej popularności astrologii i wiary w niepowstrzymaną siłę jednostki, która rzekomo ma absolutny i nieograniczony wpływ na wszystkie aspekty otaczającego ją świata i samą siebie. Ta część wystawy nawiązuje do myśli Christophera Lascha, który krytykował kult jednostki i samorealizacji w kulturze współczesnej. Wystawa "Let's Make us Dumb Again!" skłania do refleksji i krytycznego myślenia nad wpływem technologii, teorii spiskowych, zabobonów i innych nieracjonalnych przekonań na nasze codzienne życie oraz na świat. Prace fotograficzne i multimedialne stanowią próbę zobrazowania tych złożonych problemów i zwrócenia uwagi na nie.

Czy możesz napisać swoją wypowiedź w formie rozbudowanego eseju?

Oczywiście, chętnie rozwinę moją wypowiedź w formie rozbudowanego eseju. Projekt wystawy "Transhumanizm a nieracjonalność ludzkich działań" jest fascynującym i aktualnym tematem, który łączy ze sobą dwie istotne kwestie: transhumanizm oraz nieracjonalność ludzkich działań. Wystawa ma na celu ukazanie, jak te zagadnienia wpływają na nasze codzienne życie oraz na świat. Transhumanizm to koncepcja, która zakłada, że za pomocą technologii, medycyny i nauki, możemy wzmocnić i udoskonalić ludzkie ciało i umysł, przekraczając granice biologiczne. Chociaż idea ta jest fascynująca, to jednak kryje w sobie również wiele zagrożeń. Wraz z rozwojem technologii, człowiek staje się coraz bardziej zależny od maszyn i algorytmów, co prowadzi do powstania nowych wyzwań i problemów. Jednym z tych problemów jest polaryzacja grup społecznych, która jest tematem jednej z części wystawy. Algorytmy używane w mediach społecznościowych mają tendencję do tworzenia bańek informacyjnych, co prowadzi do coraz większych niezrozumienia i polaryzacji między grupami. Widzowie będą mieli okazję zobaczyć, jak takie algorytmy wpływają na nasze postrzeganie świata i innych ludzi. Wystawa skupia się również na nieracjonalnych działań i decyzjach podejmowanych przez ludzi. Wystawa skupia się również na nieracjonalnych działań i decyzjach podejmowanych przez ludzi. Część prac odwołuje się do teorii Rene Girarda, który analizował zjawisko mimetyzmu i wpływ grupy na jednostkę. Prezentowane fotografie ukazują, jak nieracjonalne podejście do inkluzywności i równości, rodzące się z systemów totalitarnych, może prowadzić do skrajnych działań i decyzji. Wystawa zawiera również prace dotyczące teorii spiskowych, które charakteryzują się dualistycznym i samopotwierdzającym się sposobem widzenia rzeczywistości. Teorie te często prowadzą do nieracjonalnych działań i decyzji, które mogą mieć poważne konsekwencje dla jednostek i społeczeństwa jako całości. Ta część wystawy odwołuje się do myśli Slavoja Žižka, który analizuje związek między teoriami spiskowymi, psychozą i kulturą masową. Na wystawie znajdują się również prace dotyczące rosnącej popularności astrologii i wiary w niepowstrzymaną siłę jednostki, która rzekomo ma absolutny i nieograniczony wpływ na wszystkie aspekty otaczającego ją świata i samą siebie. Ta

Dokończ zdanie przerwałeś.

Ta część wystawy odwołuje się do poglądów Christophera Lascha, który analizuje rosnącą samolubność i brak empatii w społeczeństwie, oraz do jego teorii o upadku kultury narcystycznej. W sumie, projekt wystawy "Let's MakeUs Dumb Again!" jest ważnym i aktualnym tematem, który pozwala na refleksję nad wpływem technologii na nasze życie i społeczeństwo. ChatGPT

Andrzej Wencel (1983) mieszka w warszawie. Studiował Psychologię na SWPS w Warszawie oraz Fotografię na PWSFTviT w Łodzi. Absolwent programu mentorskiego Sputnik Photos. W swojej pracy artystycznej stara się skupiać głównie na aspekcie relacji człowieka z otaczającą go przestrzenią społeczną. Przesuwając nacisk z formy, szuka przestrzeni do komentarza naszych nieracjonalnych zachowań, schematów oraz wyobrażeń na temat sensu, miejsca i oczekiwań wobec samych siebie, innych oraz otaczającej rzeczywistości.

Wernisaż: 15.06.2023 g. 18

wystawa otwarta: 15-25.06.2023

środa-piątek 16-20
sobota-niedziela 12-20

Wydarzenie na FB

Zdjęcia z ekspozycji